Tiến độ giải quyết hồ sơ năm 2020

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 14 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ: 4 hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 139616 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ: 22159 hồ sơ

Tiến độ giải quyết hồ sơ theo tháng
Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng gần đây