Tiến độ giải quyết hồ sơ năm 2020

TIẾP NHẬN TRỰC TIẾP: 28 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ: 18 hồ sơ

TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN: 302979 hồ sơ

ĐÃ XỬ LÝ: 174253 hồ sơ

Tiến độ giải quyết hồ sơ theo tháng
Tình hình xử lý hồ sơ 12 tháng gần đây